SYSTAT je všestranný a komplexní statistický softwarový balík. Využívá závratnou škálu výkonných technik napomáhajících provádění mnoha typů výzkumu.

Začínající uživatelé statisticky mohou pomocí menu SYSTATu vyvolat rozhraní jednoduché analýzy a vytvářet pěknou 2D a 3D grafiku pro prezentace a sestavy.

Uživatelé, kteří potřebují pokročilou analýzu mohou pomocí složitějších statistických rutin SYSTATu vytvářet diagramy a grafy, které jsou ihned připraveny k publikování. Menu SYSTATu a rozhraní příkazů jsou vzájemně propojeny a umožňují tak uživatelům vybrat si kteroukoliv pracovní metodu, která je pro ně nejlepší.

SYSTAT 13 je rychlejší, odolnější a robustnější než kterýkoliv z jeho předchůdců. Nové zlepšení funkčnosti zpracování dat umožňuje programu zpracování větších datových sad s větší rychlostí než kdy předtím. SYSTAT 13 je plně kompatibilní s novým operačním systémem Windows 7!


SYSTAT 13 nabízí veškerý, pro vědce potřebný, statistický výpočetní výkon
Nejenže SYSTAT nabízí společné postupy jako lineární regrese, analýza rozptylu a neparametrické testy, ale najdete zde také pokročilé metody jako smíšený model analýzy, rozšířená regresní analýza (např. robustní, non-linear, částečně nejmenších čtverců atd.) a metoda odezvy plochy, z nichž všechny jsou k dispozici v základním balíku SYSTATu.

SYSTAT 13 představuje následující nové statistické metody:
- ARCH & GARCH Modely v časových řadách
- nejlepší podmnožiny regrese
- potvrzující faktorová analýza
- Environment Variables in Best Statistics
- polynominální regrese
- vylepšení stávajících metod jako je například ANOVA, Bootstrapping, Crosstabulation, Fitting Distributions, testování hypotéz a další


SYSTAT činí vaši práci plynulou a snadnou
Jen málo věcí je tak nepříjemných, jako vypršení vaší softwarové licence těsně předtím, než si dokončíte svou práci. Samostatné i síťové produkty SYSTAT jsou dostupné s trvalou licencí. To znamená, žádné skryté časové bomby, nic mezi vámi a vaší prací!

To není jediný způsob, jak SYSTAT usnadňuje práci. Můžete si téměř libovolně přizpůsobit vzhled softwaru z nabídky a panelu konfiguračních nástrojů a nastavit si výchozí vzhled a styl výstupu. Vytváření vlastních příkazů souborů umožňuje spuštění analýzy a okamžité vytvoření grafu na různých datových sadách.

SYSTAT 13 byl Vyvinut pro zpracovávání ještě větších datových sad než předtím. SYSTAT 13 vypočítá statistické metody až 10krát rychleji než starší verze.

Některé z dalších funkcí přidaných do SYSTATu 13 pro usnadnění práce:
- nový, neblikající editor dat se snadnými navigačními nástroji a Drag-and-drop vstupem
- funkce automatického dokončování a Token dialogu
- nové grafické ovládací funkce, které umožňují detailnější kontrolu nad vzhledem
- komplexní soubory nápovědy SYSTATu
- nové uspořádání panelů pracovního prostoru pro snadnější navigaci

..... a mnohem více!

Více informací naleznete v produktovém letáku SYSTAT 13.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SYSTAT is a versatile and comprehensive statistical software package. It employs a staggering range of powerful techniques to help conduct many types of research.

Novice statistical users can use SYSTAT’s menu-driven interface to conduct simple analyses and produce beautiful 2D and 3D graphics for presentations or reports.

Those in need of advanced analysis can use SYSTAT’s more sophisticated statistical routines, and create plots and charts that are instantly ready for publication. SYSTAT’s menu and command interfaces are interlinked, allowing users the option of whichever method works best for them.

SYSTAT 13 is quicker, sturdier and more robust than any of its predecessors.
Newly improved data handling functionality allows the software to process larger data sets, at speeds faster than ever before ... and SYSTAT 13 is fully compatible with the new Windows 7 operating system!


SYSTAT 13 Offers All the Statistical Computing Power That Researchers Need
Not only does SYSTAT offer common procedures like Linear Regression, Analysis of Variance and Non-parametric Tests, but you will also find advanced methods like Mixed Model Analysis, Advanced Regression (e.g. Robust, Non-linear, Partial Least Squares, etc.) and Response Surface Methods, all of which are available in SYSTAT’s base package.

SYSTAT 13 introduces the following new statistical methods:
- ARCH & GARCH Models in Time Series
- Best Subsets Regression
- Confirmatory Factor Analysis
- Environment Variables in Best Statistics
- Polynomial Regression
- Enhancements to existing methods such as ANOVA, Bootstrapping, Crosstabulation, Fitting Distributions, Hypothesis Testing and more!


SYSTAT Makes Your Work Smooth and Easy
Few things are as aggravating as having your research software’s license expire just before you finish your work. SYSTAT stand-alone and network products are available with perpetual licenses. That means no hidden time-bombs, nothing to get between you and your work!

That’s not the only way SYSTAT makes your job easier. You can customize almost any aspect of the software, from the menu and toolbar configuration to the default appearance and style of your output. Creating custom command files lets you run analyses and produce graphs on different data sets instantly.

Also, SYSTAT 13 has been engineered to handle even larger datasets than before. SYSTAT 13 computes statistical methods up to 10 times faster than older versions on most problems.

Here are some more features we added with SYSTAT 13 to make your life easier:
- A New, Flicker-free Data Editor with Easy Navigation Tools and Drag-and-drop Entry
- Autocomplete and Token Dialog Functionality
- New Graphics Control Features That Allow More Detailed Control Over Appearance
- SYSTAT’s Comprehensive Help Files
- A New Tabbed Worspace Layout Allowing Easier Navigation

..... and so much more!

Více informací naleznete v produktovém letáku SYSTAT 13.